Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden groepsvakanties

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Contra Groepsvakanties. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Contra Groepsvakanties geen – van deze algemene voorwaarden – afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in de algemene voorwaarden in een separate offerte of overeenkomst van Contra Groepsvakanties.

Artikel 2

In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte. Contra Groepsvakanties behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien haar leveranciers of derden prijsverhogingen aan Contra Groepsvakanties in rekening brengen.

Artikel 3

Werkzaamheden die op verzoek van de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger worden uitgevoerd en niet zijn inbegrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de bij Contra Groepsvakanties ten tijde van de uitvoering geldende tarieven.

Artikel 4

Contra Trainingen blijft eigenaar van door haar aan de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger geleverde zaken, waaronder doch niet uitsluitend materialen, documenten en certificaten zolang door de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere overeenkomsten is voldaan. Het is de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger niet toegestaan deze materialen te verpanden. Indien Contra Groepsvakanties haar eigendomsvoorbehoud jegens de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger inroept, is zij gerechtigd de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en deze als eigenaar toe te eigenen en mee te nemen. De deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger zal hiertoe alle medewerking verlenen.

Artikel 5

Het tijdens de vakanties gebruikte materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de deelnemer als zijn/haar vertegenwoordiger verplichten zich de materialen niet aan derden af te geven, te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. Contra Groepsvakanties behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door Contra Groepsvakanties verstrekte documentatie en verslagen via onder andere sociale media.

Risico & aansprakelijkheid

Artikel 6

Contra Groepsvakanties is – met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel – aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de deelnemer en die het gevolg is van een aan Contra Groepsvakanties toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Contra Groepsvakanties is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden uit hoofde van de verzekering van Contra Groepsvakanties, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 25 % van het voor de overeenkomst gefactureerde/te factureren bedrag met een maximum van EUR 2.500 =. Contra Groepsvakanties is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. Contra Groepsvakanties is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van door haar ingeschakelde hulppersonen, tenzij krachtens de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde verzekering ter zake van deze aansprakelijkheid een uitkering volgt. Contra Groepsvakanties en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn zorgprofessionals/begeleiders als gevolg waarvan er geen vakantie heeft kunnen plaats vinden. Contra Groepsvakanties zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende begeleider te regelen of indien nodig een vervangende vakantie te plannen.

Artikel 7

De deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van Contra Groepsvakanties vanaf het moment dat schade vanwege ondeskundigheid van derden zou kunnen ontstaan.

Artikel 8

Contra Groepsvakanties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van deelnemers.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 9

Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend via hallo@contragroepsvakanties.nl Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 10

  1. a. Bij aanvang van de vakantie dient de uitgebrachte offerte door deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger ondertekend te zijn geretourneerd aan Contra Groepsvakanties. Contra Groepsvakanties behoudt zich het recht voor om een vakantie niet door te laten gaan als de offerte niet ondertekend retour is gestuurd door de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger.
  2. b. Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat door Contra Groepsvakanties een factuur aan de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger is gezonden. De betalingstermijn van dertig dagen is een fatale termijn.
  3. c. Vanaf het verstrijken van de termijn van 30 dagen, is de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger per maand 1 % rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand, dan geldt de wettelijke rente.
  4. d. Tevens is Contra Groepsvakanties na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen bevoegd om de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag.

Artikel 11

Indien de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien de deelnemer overlijdt, indien de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de deelnemer surseance van betaling aanvraagt, indien de deelnemer overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Contra Groepsvakanties het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 12

De deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger doet afstand van zijn recht op verrekening.

Aanbiedingen, offertes en tarieven

Artikel 13

Al onze prijzen en tarieven genoemd in onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes etc. zijn, voor zover niet anders vermeld, hebben een 0% btw-tarief en zijn daarom vrij van omzetbelasting.

Vervanging en annulering

Artikel 14

De deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger kan – mits de eventuele luchtvaartmaatschappij akkoord gaat – in plaats van een aangemelde deelnemer iemand anders aan de vakantie laten deelnemen, mits de vervanging ruim voor de aanvang van de vlucht, reis of vakantie schriftelijk aan Contra Groepsvakanties wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de vakantie is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet de bepalingen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15

  1. Contra Groepsvakanties heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel, door zijn/haar vertegenwoordiger opgegeven deelnemer(s) aan een groepsvakantie zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de vakantie op te schorten.
  2. b. Indien een deelnemer zich tijdens de groepsvakantie ernstig misdraagt, kan hem of haar door de begeleider verdere deelname aan de activiteiten worden geweigerd.

Artikel 16

  1. Deelnemers van een vakantie van Contra Groepsvakanties kunnen tot zeven werkdagen na inschrijving van de reis de vakantie annuleren. Annuleringen door deelnemers aan een groepsreis dienen altijd schriftelijk te geschieden.
  2. Deelnemers kunnen hun vakantie niet kosteloos verplaatsen naar een andere datum. De kosten van het vervoer, zoals eventueel de vlucht, de transfer en de accommodatie zullen aan de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger worden berekend. 

Toepasselijk recht

Artikel 17

Op de overeenkomsten van Contra Groepsvakanties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.

Geheimhouding en privacybewaking

Artikel 18: 

Contra Groepsvakanties zal met betrekking tot alle persoonlijke informatie, die zij in het kader van deelname aan een groepsvakantie vergaart, geheimhouding betrachten. Privacygevoelige informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden m.u.v. van het administratiekantoor GeevUitHanden waar Contra Groepsvakanties mee samenwerkt. Zonder vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming te vragen aan de deelnemer én zijn/haar vertegenwoordiger worden portretfoto’s niet door Contra Groepsvakanties gedeeld via sociale media en het internet. Het is deelnemers aan de vakanties verboden foto’s, waarop andere personen zoals medereizigers (deelnemers of zorgprofessionals), zonder toestemming van de geportretteerde personen te delen met derden noch te delen op sociale media.

Klachtenprocedure

Artikel 19: 

Contra Groepsvakanties heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar via de website www.contragroepsvakanties.nl, of kan opgevraagd worden via hallo@contragroepsvakanties.nl

Auteursrecht

Artikel 20: 

Het auteursrecht op materialen die tijdens of naar aanleiding van de groepsvakanties zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld een fotoboek van de reis berust bij Contra Groepsvakanties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contra Groepsvakanties mogen geen gegevens uit of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Ga je met ons mee naar Turkije?

September

Van 20 tot en met 27 september 2023

Begeleid

Voor mensen met een beperking. Professionele begeleiding

Kleine groep

Plaats voor 7 deelnemers

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.